Quy định mới về thời điểm hưởng lương hưu

DELETED

Cụ thể, theo quy định
tại Thông tư số hiện đang được áp dụng, thời điểm hưởng lương hưu đối với người
lao động đủ điều kiện theo quy định khi nghỉ việc được tính từ tháng liền kề
sau tháng cơ quan, đơn vị, người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho tổ chức bảo
hiểm xã hội.

 

Ảnh minh họa

Tại Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội hướng dẫn: Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã
hội bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm hưởng lương hưu ghi trong
quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ
điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Còn đối với người lao động đang bảo lưu thời
gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm do người lao
động ghi trong đơn đề nghị khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Cũng theo Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH mới ban
hành, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm
xã hội chậm nhất 30 ngày trước thời điểm người lao động được hưởng lương hưu.
Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm so với quy định thì phải có
văn bản giải trình nêu rõ lý do.

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH cũng bổ sung thêm
quy định về thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương
hưu.

Thông tư này cũng bổ sung quy định về tuổi đời
hưởng lương hưu. Theo đó, thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là
ngày 1 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về
tuổi đời hưởng lương hưu.

Trường hợp hồ sơ người lao động không ghi ngày
sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời
hưởng lương hưu là ngày 1/1 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện
về tuổi đời hưởng lương hưu.

Về thời điểm đủ điều
kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, Thông tư mới quy định:
Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với
người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính
từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ
61% trở lên.

 Theo Dân Trí

Thực hiện: depweb

26/10/2012, 14:03