Quả banh bolf năm lớp đầu tiên trên thế giới

DELETED

Penta TP là quả bóng thi đấu chuyên
nghiệp đầu tiên có 5 lớp, với mỗi lớp được thiết kế nhằm tối ưu hóa thành
tích của các tay golf trong năm kiểu
đánh: driver, long-irons, middleirons,
short-irons, và partial wedges.
Năm lớp này của Penta TP bao gồm
lõi, lớp phủ bên trong, lớp phủ ở
giữa, lớp phủ bên ngoài và lớp da, và
mỗi lớp đóng một vai trò quan trọng
trong việc tối ưu hóa hiệu suất của
mỗi kiểu đánh trọng điểm.

Thực hiện: depweb

09/07/2010, 07:31