Cơ hội học thiết kế Thời trang Anh tại Việt Nam

DELETED

Đây là cơ hội để
giúp cho phụ huynh và học sinh có
được cách nhìn nhận kỹ lưỡng hơn
về chuyên ngành học thiết kế thời
trang, môi trường, phương pháp
giảng dạy và học tập thời trang Anh
quốc tại VN. Trường Đại học thiết
kế Northumbria đã có bề dày lịch
sử hơn 150 năm hình thành và phát
triển tại Anh quốc. Và đặc biệt đây
là cơ hội để các học viên nhận được
học bổng tại trường Đại học thiết kế
Northumbria đã có bề dày lịch sử
hơn 150 năm hình thành và phát
triển tại Anh quốc.

Thực hiện: depweb

09/07/2010, 07:55