SHE’S MERCEDES – GIÁM ĐỐC THUỲ DUNG: ĐÀN ÔNG NỖ LỰC MỘT THÌ PHỤ NỮ PHẢI NỖ LỰC GẤP ĐÔI !