#sắc vóc và bản lĩnh của mình để khắng định hoàn hảo vị trí của một Đệ nhất phu nhân. Trong khi viết quyển sách mới về kỹ năng cân bằng cuộc sống của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama