“Lời yêu thương- Xin hát tặng riêng em” - Tạp chí Đẹp