Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin tiêu cực tuyển sinh - Tạp chí Đẹp

Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin tiêu cực tuyển sinh

Tin Tức

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Thông tư này bổ sung thêm một số điểm về tổ chức việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi, những vật dụng không được phép mang vào phòng thi cũng như không được hút thuốc trong phòng thi.

Thông tư nêu rõ không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Thông tư quy định rõ nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh là Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng; Thanh tra tuyển sinh và Thanh tra giáo dục các cấp.

Các bằng chứng vi phạm quy chế sau khi đã được xác minh về tính xác thực là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm.

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ Bộ khuyến khích thí sinh, những người tham gia công tác tuyển sinh, quần chúng nhân dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh. Người phát hiện những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh cần kịp thời báo cho nơi tiếp nhận đã được quy định để có biện pháp xử lý. Người có bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận trong vòng 7 ngày từ khi kết thúc ngày thi để xử lý.

Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi.

Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh cần tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bằng chứng theo quy định; bảo vệ nguyên trạng bằng chứng; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng; triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm quy chế tuyển sinh theo thông tin đã được cung cấp.

Các tổ chức, cá nhân xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh, đặc biệt, phải bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin./.

Theo TTXVN

Thực hiện: depweb

29/06/2012, 12:29