Tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tăng lương 100.000 đồng/tháng - Tạp chí Đẹp

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tăng lương 100.000 đồng/tháng

Tin Tức
Sáng nay 15/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.
 
Lương tối thiểu sẽ tăng thêm 100.000 đồng/tháng từ 1/7/2013.
Lương tối thiểu sẽ tăng thêm 100.000 đồng/tháng từ 1/7/2013.

Với 91,57% số đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua một số chỉ tiêu quan trọng về tổng số thu, chi cân đối ngân sách trung ương năm 2013, cụ thể: Tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 519.836 tỷ đồng; Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 296.164 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 681.836 tỷ đồng, bao gồm cả 193.595 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Và với 90,96% đại biểu tham gia tán thành, toàn bộ nội dung Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013 đã được Quốc hội thông qua.

Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và thông báo đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật…

Đặc biệt, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và địa phương phân bổ chi đầu tư phát triển bảo đảm tập trung ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản và các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2013; hạn chế tối đa khởi công dự án mới, bố trí hoàn trả vốn ngân sách ứng trước, bảo đảm đủ vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Các công trình, dự án đầu tư phải thực hiện đúng dự toán được giao, chỉ ứng trước vốn cho các công trình, dự án thực sự cấp bách.

Để tăng nguồn cải cách tiền lương năm 2013, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và địa phương sử dụng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên (sau khi trừ tiền lương, các khoản có tính chất lương). Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương quản lý.

Về giám sát việc phân bổ và thực hiện dự toán ngân sách trung ương, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Tài chính – Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ, giám sát việc phân bổ và thực hiện dự toán ngân sách trung ương năm 2013 của các bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

15/11/2012, 10:46