#Những đôi boot nhựa – hay vẫn được gọi 1 cách dân dã hơn – ủng nhựa