#lại xuất thân từ một gia đình khoa học danh giá (cha là giáo sư vật lý nổi tiếng Ngụy Như Kontum)