#Duo Sport và Duo Road. Khung này chỉ nặng bằng ¼ khung nhôm nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về độ cứng