CA SĨ - NHẠC SĨ THANH BÙI: GÃ LỮ HÀNH THỜI ĐẠI - Tạp chí Đẹp