Giá thuốc nhấp nhổm tăng

Tin Tức

 

Với thuốc nội, có 28 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,6% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 9,37%; có sáu lượt mặt hàng giảm giá, chiếm tỷ lệ 0,13% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 3,11%.

Với thuốc nhập ngoại, có 32 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỷ lệ 0,68% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 6,4%; có 15 lượt mặt hàng giảm giá, chiếm tỷ lệ 0,32% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 7,3%.

Hiệp hội cũng dự báo, trong tháng tới, giá các mặt hàng nguyên liệu có thể điều chỉnh tăng, hoặc giảm nhẹ. Một số mặt hàng thuốc sản xuất trong nước có thể tăng do các yếu tố đầu vào cho sản xuất như: điện, nguyên phụ liệu, xăng dầu, chi phí vận tải… Giá một số mặt hàng thuốc nhập khẩu có thể tăng nhẹ do giá nhập khẩu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tăng.

Theo SGTT

Thực hiện: depweb

09/07/2012, 11:19