4 ngân hàng lọt vào “tầm ngắm” kiểm toán 2013

Tin Tức
Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa phê duyệt kế hoạch kiểm toán trung hạn giai đoạn 2013-2015 của KTNN chuyên ngành VII.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tài chính, tín dụng, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, bảo hiểm, dịch vụ tư tài chính-kế toán- kiểm toán.

Cụ thể, trong năm 2013 tới, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII sẽ thực hiện kiểm toán báo ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2012. Cùng với đó, lồng ghép đánh giá việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua sử dụng các công cụ và biện pháp của ngân hàng nhà nước.

Cơ quan kiểm toán sẽ tập trung đánh giá công cụ tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, hoạt động thị trường mở và thị trường liên ngân hàng, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Cũng trong năm này sẽ diễn ra hoạt động kiểm toán chuyên đề chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010-2012 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Nội dung này được kết hợp với kiểm toán hoạt động trong việc huy động vốn và chất lượng hoạt động tín dụng, đầu tư, đánh giá an toàn và hiệu quả hoạt động, việc thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN (trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện chính sách lãi suất, tỷ giá hối đoái).

Trong năm 2012, NHNN liên tục yêu cầu hạ lãi suất, tạo điều kiện tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Trong năm 2012, NHNN liên tục yêu cầu hạ lãi suất, tạo điều kiện tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Kế hoạch này cũng nêu rõ, trong năm 2013, KTNN chuyên ngành VII sẽ tiến hành việc kiểm toán đối với tình hình triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015. Kiểm toán kết quả thực hiện Nghị quyết 13 ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường đối với 4 ngân hàng thương mại.

Đến năm 2014, KTNN chuyên ngành VII dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán  ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2013, lồng ghép đánh giá việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua sử dụng các công cụ và biện pháp của NHNN.

Trong đó, nội dung vẫn tập trung vào việc đánh giá công cụ tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, hoạt động thị trường mở và thị trường liên ngân hàng, thực hiện chức năng thanh tra, giám sát.

Kiểm toán chuyên đề việc huy động vốn và sử dụng vốn tại các công ty cho thuê tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; hiệu quả hoạt động đầu tư vốn, tài sản nhà nước; thực hiện chính sách tiền tệ; tình hình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đối với một số công ty bảo hiểm và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước chi phối và 7 ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty.

Năm 2015, dự kiến KTNN chuyên ngành VII tập trung kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2014, lồng ghép đánh giá việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua sử dụng các công cụ và biện pháp của NHNN.

Trong năm cuối của giai đoạn này, cơ quan kiểm toán sẽ kiểm toán 3 chuyên đề và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; hiệu quả hoạt động đầu tư vốn, tài sản nhà nước; thực hiện chính sách tiền tệ (trong đó tập trung đánh giá việc điều hành thực hiện lãi suất, tỷ giá ngoại hối, cho vay tái cấp vốn đảm bảo thanh khoản).

Kiểm toán hoạt động tín dụng (quản lý và sử dụng vốn huy động và cho vay, xử lý nợ, đặc biệt là nợ quá hạn, nợ xấu, xử lý tài sản xiết nợ gắn với quyền  sử dụng đất) tình hình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đối với 2 công ty bảo hiểm và 3 ngân hàng thương mại.

Cũng theo kế hoạch, nhiệm vụ xuyên suốt giai đoạn 2013-2015, KTNN chuyên ngành VII chuẩn bị ý kiến về dự toán ngân sách năm tiếp theo của các đơn vị thuộc phạm vi kiểm toán được giao và thực hiện lồng ghép một số nội dung kiểm toán toàn ngành theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

15/12/2012, 16:08