Báo giá | Quotation

Group tâm sự Eva

Post bài lên Group | Group post
 • Đăng trực tiếp bài vào group/Post directly to the group
 • Khách hàng cung cấp nội dung cho biên tập duyệt trước/Customers provide content for Editor to preview content

Giá/Price: 3.000.000VND


Share Post
 • Share lại bài post của khách hàng vào group/Share the post on Facebook to the Group
 • Khách hàng cung cấp link cho biên tập duyệt trước/Customers provide link for Editor to preview content

Giá/Price: 1.000.000VND


Post Video lên Group
Post video to the group
 • Post video vào Group/Post video to the Group
 • Khách hàng cung cấp video cho biên tập duyệt trước/Customers provide video for Editor to preview content
 • Thời lượng: không quá 30 phút/Duration: limit to 30 minutes

Giá/Price: 2.000.000VND


Ảnh bìa | Cover
 • Cover được thiết kế phù hợp với nội dung Fanpage/Duration: limit to 30 minutes
 • Xuất hiện trong 1 tuần/Apears on a week

Giá/Price: 5.000.000VND


Ghim bài | Pin Post

Gim bài viết trong 48 giờ/Pin post during 48 hours

Giá/Price: 500.000VND


Minigame
 • 01 post thông tin và 01 post trao giải/01 information post and 01 award post
 • Mini-contest với #hashtag cho tên khách hàng/dự án/Mini-contest with #hashtag for client/project name
 • Đẹp toàn quyền phụ trách nội dung/Đẹp takes responsibility for the content

Giá/Price: 5.000.000VND


Share Livestream
 • Phát video theo hình thức Livestream trực tiếp trên Fanpage (nội dung sẽ được kiểm duyệt 2 ngày trước khi đăng)
  Play Video in the form of a Livestream on Fanpage (Content will be moderated 2 days before publishing)
 • Ghim top sự kiện trong suốt quá trình Livestream/Pin top events during the Livestream
 • Xuất hiện tên thương hiệu + 1 link dẫn về Fanpage/website của khách hàng trong caption
  Include brand name + 1 link to customer’s FanPage/Website in the caption of the Livestream
 • Thời lượng: không quá 60 phút/Duration: < 60 minutes

Giá/Price: 3.000.000VND

Đẹp Social