Báo giá
Đẹp Online

Đẹp Online's Quotation

Báo giá | Quotation

Quảng cáo trên trang chủ
Homepage Banner Ads

Leader Board

Banner cố định đầu trang, 1 vị trí chia sẻ 3 khách hàng/Appears above Đẹp Cover picture, entry page

Size: 970 x 250px
Giá/Price: 30.000.000VND


Popup Ad

Banner hiển thị trong 5 ngày/Appears in 5 days

Size: 600 x 400px
Giá/Price: 35.000.000VND


Sticky floating right (left)

Xuất hiện bên phải/trái của mục Fashion/Appears on the right (left) of Fashion category on homepage

Size: 118 x 575px
Giá/Price: 18.000.000VND


Ảnh cover trang chủ | Cover Homepage

Size: 1368 x 605px

Độc quyền xuất hiện ảnh cover trên trang chủ/Exclusive cover photo on the homepage

Giá/Price: 60.000.000VND


Chia sẻ vị trí ảnh cover trên trang chủ (chia sẻ 3)/Share cover photo location on home page (share 3)

Giá/Price: 30.000.000VND

GHI CHÚ | NOTE:
Thời gian hiển thị tiêu chuẩn là 1 tuần (ngoại trừ Leader Board & Pop Up)
Ảnh cover có kèm title bài viết xuất hiện trên trang chủ
Standard display time for banner is one week (exclude of Leader Board & Pop Up)
Cover photo with article title on the homepage


Newsletter

Newsletter

Bản tin hàng tuần gửi tới email của hơn 15.000 thành viên đăng ký (gửi một lần)
News on weekly highlights which are delivered to over 15.000 email-subscribers (one time)

Giá/Price: 15.000.000VND

GHI CHÚ | NOTE:
Thời gian hiển thị tiêu chuẩn là 1 tuần (ngoại trừ Leader Board & Pop Up)
Standard display time is one week (exclude of Leader Board & Pop Up)

 

Đẹp Online