Báo giá | Quotation

PR - Tư vấn - Xu hướng
PR - Consultancy - Trending

Bài PR / Tư vấn / Xu hướng | PR Post / Consultancy / Trending
Chuyên mục Thời trang - Làm đẹp - Sống - Tin tức - Giải trí
Fashion - Beauty - Life - News - Entertainment Category

Bài tư vấn có gắn kết sản phẩm của khách hàng theo chủ đề/Advertorial/Editorial retain the overt brand products or services

Cơ chế hiển thị/basic display functions: Nổi bật trang chủ/Feature homepage
Giá/Price: 15.000.000VND

Cơ chế hiển thị/basic display functions: Chuyên mục trong/Within category
Giá/Price: 12.000.000VND

GHI CHÚ | NOTE:
Tối đa 1.000 từ và 7 hình ảnh/Limit to 1.000 words & 7 images

Chuyên mục thời trang/Fashion Category

Chuyên mục Kids - Đẹp Men
Kids - Đẹp Men Category

Bài tư vấn có gắn kết sản phẩm của khách hàng theo chủ đề/Advertorial/Editorial retain the overt brand products or services

Cơ chế hiển thị/basic display functions: Chuyên mục trong/Within category
Giá/Price: 9.000.000VND

GHI CHÚ | NOTE:| Note:
Tối đa 1.000 từ và 7 hình ảnh/Limit to 1.000 words & 7 images

Chuyên mục đẹp Kids/Kids Category


Box thông tin | Info Box

Thông tin nhãn hàng được giới thiệu tại box thông tin trong bài viết do Ban biên tập thực hiện/Brand’s information presented on info box in any editorial article

Giá/Price: 6.000.000VND

GHI CHÚ | NOTE:| Note:
Áp dụng cho tất cả vị trí, tối đa 300 chữ/Applied to every position (Limit to 300 letters)


E - Magazine
Chuyên mục e-Magazine
E-Magazine Category

Hiển thị trang chủ 04 giờ/Display on Homepage for 04 hours

Giá/Price: 30.000.000VND

E-Magazine


Infographic
Chuyên mục phù hợp/Relevant Category

Hiển thị trang chủ 04 giờ/Display on Homepage for 04 hours

Giá/Price: 15.000.000VND


Video Clip
YouTube của Tạp chí Đẹp
Đẹp Magazine Youtube

Đăng tại kênh Youtube Đẹp Magazine/Upload on Đẹp Magazine Youtube channel
Giá/Price: 15.000.000VND

Đăng trên trang chủ của website Đẹp/Upload on Đẹp website’s homepage
Giá/Price: 30.000.000VND

Đăng trong bài PR/Upload on PR article
Giá/Price: 4.000.000VND

GHI CHÚ | NOTE:
Khách hàng cung cấp. Thời lượng dưới 5 phút./Materials to be provided by clients. Time limit to 5 minutes.

Đăng tại kênh youtube Đẹp Magazine

Đăng tại trang chủ của website Đẹp

Đăng trong bài PR


Tăng thời gian hiển thị | Display time extension
Homepage

Hiển thị thêm trên trang chủ sau khi hết hạn đăng bài/Display on Homepage after the post expired

Giá/Price: 2.000.000VND

GHI CHÚ | NOTE:
Tăng thêm 4h kể từ lúc hết hạn đăng bài./Extend to 4 hours after post expired


Hyperlink

Thông tin nhãn hàng được giới thiệu tại hộp thương hiệu trong bài viết PR bất kì/Brand’s information presented on branding box in any editorial article

Giá/Price: 1.000.000VND

GHI CHÚ | NOTE:
Được gắn tối đa 3 link trong 1 bài PR/Limit to 3 links for a PR article


Footnote

Hiển thị trên ảnh bài viết/Appears at page footer

Giá/Price: 1.000.000VND

Đẹp Online