Báo giá | Quotation

Quảng cáo trên đẹp men
Đẹp Men Banner Ads

Leader Board

Trên trang chuyên mục Đẹp Men/Appears above Đẹp Men

Size: 970 x 250px
Giá/Price: 18.000.000VND


Left/Right Banner

Xuất hiện bên trái/phải các nội dung trên trang Đẹp Men/Appears on the left (right) side on Đẹp Men

Size: 160 x 600px
Giá/Price: 12.000.000VND


Top Banner Chuyên mục

Xuất hiện bên trên mỗi chuyên mục trong trang Đẹp Men/Appears on top of each category in Đẹp Men

Size: 728 x 90px
Giá/Price: 12.000.000VND


Right Banner Bài viết

Xuất hiện bên phải bài viết/Appears on the right of each article

Size: 300 x 600px
Giá/Price: 12.000.000VND

GHI CHÚ | NOTE:
Thời gian hiển thị tiêu chuẩn 1 tuần (ngoại trừ Cover page & Pop up)
Standard display time for banner is one week (exclude of Pop up & Cover page)

Đẹp Online