Báo giá
Đẹp In

Đẹp Print's Quotation

Báo giá | Quotation

Quảng cáo Advertising

Trang chuẩn | Standard Placement

Trang chuẩn phải
Standard Single Right-Hand

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 48.000.000VND

Trang chuẩn trái
Standard Single Left-Hand

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 42.000.000VND

1/2 trang chuẩn
Standard Half Page

Size: 213 x 145mm
Giá/Price: 30.000.000VND

Trang đôi chuẩn
Standard Double Page Spread

Size: 426 x 291mm
Giá/Price: 82.000.000VND

CARTIER - Trang đôi chuẩn / Standard Double Page Spread

DURAVIT - Trang chuẩn trái / Standard Single Left-Hand


Các trang đặc biệt - bìa | Special Placement - Cover

Bìa gập ngoài
Reverse Gate Fold

Size: 426 x 291mm
Giá/Price: 198.000.000VND

Bìa 2 + Trang đối diện
Inside Front Cover Spread

Size: 426 x 291mm
Giá/Price: 146.000.000VND

Bìa 2
Inside Front Cover

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 83.000.000VND

Bìa 3
Inside Back Cover

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 76.000.000VND

Bìa 4
Outside Back Cover

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 99.000.000VND

HERMÈS - Trang bìa gập ngoài / Inside Front Cover

ROLEX - Bìa 4 / Outside Back Cover


Các trang đặc biệt - trang đôi | Special Placement - Double Page

Trang đôi đầu tiên
1st Double - Page Spread

Size: 426 x 291mm
Giá/Price: 138.000.000VND

Trang đôi thứ hai
2nd Double - Page Spread

Size: 426 x 291mm
Giá/Price: 132.000.000VND

Trang đôi thứ ba
3rd Double - Page Spread

Size: 426 x 291mm
Giá/Price: 119.000.000VND

Trang đôi thứ tư
4th Double - Page Spread

Size: 426 x 291mm
Giá/Price: 112.000.000VND

Trang đôi thứ năm
5th Double - Page Spread

Size: 426 x 291mm
Giá/Price: 106.000.000VND

Trang đôi thứ sáu
6th Double - Page Spread

Size: 426 x 291mm
Giá/Price: 99.000.000VND


Các trang đặc biệt - trang phải | Special Placement - Right - Hand Page

Trang phải đầu tiên
1st Single Right - Hand

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 75.000.000VND

Trang phải thứ hai
2nd Single Right - Hand

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 71.000.000VND

Trang phải thứ ba
3rd Single Right - Hand

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 69.000.000VND

Trang phải thứ tư
4th Single Right - Hand

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 66.000.000VND

Trang phải thứ năm
5th Single Right - Hand

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 64.000.000VND

Trang phải thứ sáu
6th Single Right - Hand

Size: 213 x 291mm
Giá/Price: 59.000.000VND

Đẹp In