Báo giá
Đẹp Content

Đẹp Content's Quotation

Báo giá | Quotation

Sản xuất Content
Content Production

Sản phẩm/Product
Thời gian/Time
(ngày/day)
Mô tả/Description Giá/Price
Megastory theo yêu cầu/Megastory on request 10 - 12 Bài viết + Ảnh + Animation + Coding/Article + Photo + Animation + Coding 25.000.000 VND
Megastory Đẹp/Đẹp’s Megastory   Le Media thiết kế (không bao gồm phí booking và phí viết bài)
LeMedia design (not including booking fee and writing fee)
18.000.000 VND
Infographic   Theo yêu cầu/On request 5.000.000 VND
Sản phẩm/Product
Megastory theo yêu cầu/Megastory on request

Thời gian/Time: 10 - 12 ngày/day

Bài viết + Ảnh + Animation + Coding/Article + Photo + Animation + Coding

25.000.000 VND

Megastory của Đẹp/Đẹp’s Megastory

Le Media thiết kế (không bao gồm phí booking, phí viết bài)
LeMedia design (not including booking fee and writing fee)

18.000.000 VND

Infographic

Thời gian/Time: 2 ngày/day

Theo yêu cầu/On request

5.000.000 VND

Megastory: The Zei – “thành phố thẳng đứng”

Megastory: The Zei – “thành phố thẳng đứng”

Megastory: The Zei – “thành phố thẳng đứng

Infographic Toyota”

Infographic Toyota”

Infographic Toyota

Sản phẩm/Product
Thời gian/Time
(ngày/day)
Mô tả/Description Giá/Price
Bài viết cho ấn phẩm online/Articles for online channels   800 - 1.000 từ, tối ưu bài viết chuẩn SEO/800-1000-word article, optimizing article for SEO standard 4.000.000 VND
Mutex Video 2-3 Video dài không quá 2 phút. Hình ảnh do khách hàng cung cấp.
Short product videos no more than 2 minutes in length. Photos, footage provided by customers.
3.500.000 VND
Sản xuất video mutex từ hình ảnh và video do khách hàng cung cấp, không bao gồm mua nhạc bản quyền & hình stock
Produce mutex videos from customer-supplied images and videos, excluding copyrighted music & stock images
6.000.000 VND
Sản xuất video/Video production   Le Media lên kịch bản và sản xuất video theo yêu cầu khách hàng
Le Media scripted and produced videos at the request of customers
Tuỳ yêu cầu cụ thể
On request
Sản phẩm/Product
Bài viết cho ấn phẩm online/Articles for online channels

800 - 1.000 từ, tối ưu bài viết chuẩn SEO/800-1000-word article, optimizing article for SEO standard

4.000.000 VND

Mutex Video

Thời gian/Time: 2-3 ngày/day

Video dài không quá 2 phút. Hình ảnh do khách hàng cung cấp.
Short product videos no more than 2 minutes in length. Photos, footage provided by customers.

3.500.000 VND


Sản xuất video mutex từ hình ảnh và video do khách hàng cung cấp, không bao gồm mua nhạc bản quyền & hình stock
Produce mutex videos from customer-supplied images and videos, excluding copyrighted music & stock images

6.000.000 VND

Sản xuất video/Video production

Le Media lên kịch bản và sản xuất video theo yêu cầu khách hàng
Le Media scripted and produced videos at the request of customers

Tuỳ yêu cầu cụ thể

Các sản phẩm khác

Brochure, Catalogue, sách, nội san, v.v...

Tuỳ yêu cầu cụ thể/On request

Video: Hòa nhạc “Hồi sinh”

Video: Hòa nhạc “Hồi sinh

Video: Công nghệ Hybrid (Toyota)

Video: Công nghệ Hybrid (Toyota)

Content