Báo giá
Đẹp Content

Đẹp Content's Quotation

Báo giá | Quotation

Sản xuất Content
Content Production

Sản phẩm/Product
Thời gian/Time
(ngày/day)
Mô tả/Description Giá/Price
Bài viết cho ấn phẩm in/Articles for print publications 3 1.500 - 2.000 từ/word (1-2 ảnh minh hoạ/illustrations) 5.000.000 VND
Bài phỏng vấn nhân vật do khách hàng sắp xếp, chưa bao gồm chi phí book nhân vật
Interview that characters arranged by the customer, excluding booking cost
4 1.500 - 2.000 từ/word 5.000.000 VND
Thông cáo báo chí/News release 3 800 - 1.200 từ/word 4.000.000 VND
Chụp ảnh sự kiện/Event photography 1 4 tiếng/ngày/1 máy
4h shooting/day/01 camera
8.000.000 VND
Các sản phẩm khác/Other products   Brochure, catalogue, sách, nội san, v.v.../Brochure, catalogue, book, internal magazine, ect. Theo yêu cầu cụ thể
On request
Sản phẩm/Product
Bài viết cho ấn phẩm in/Articles for print publications

Thời gian/Time: 3 ngày/day

1.500 - 2.000 từ/word (1-2 ảnh minh hoạ/illustrations)

5.000.000 VND

Bài phỏng vấn nhân vật do 4 khách hàng sắp xếp, chưa bao gồm chi phí book nhân vật/Interview that characters arranged by the customer, excluding booking cost

Thời gian/Time: 4 ngày/day

1.500 - 2.000 từ/word

5.000.000 VND

Thông cáo báo chí/News release

Thời gian/Time: 3 ngày/day

1.500 - 1.200 từ/word

4.000.000 VND

Chụp ảnh sự kiện/Event photography

Thời gian/Time: 1 ngày/day

4 tiếng/ngày/1 máy 4h shooting/day/01 camera

8.000.000 VND

Các sản phẩm khác/Other products

Brochure, catalogue, sách, nội san, v.v.../Brochure, catalogue, book, internal magazine, ect.

Theo yêu cầu cụ thể/On request

Bài viết cho ấn phẩm in

Bài viết cho ấn phẩm in/Articles for print publications

Bài phỏng vấn (nhân vật do Le Media sắp xếp)

Bài phỏng vấn (nhân vật do Le Media sắp xếp)/Interview that characters arranged by Le Media

Content