Người lao động là tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội hiện nay, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, không ít người vẫn chưa nắm rõ về Luật lao động.


Theo VietnamPlus

Người lao động , Luật Lao động , Tiền lương , Trợ cấp thất nghiệp , Hợp đồng lao động